⚠️ Důležité upozornění na falešné recenze a komentáře. Více zde →

+420 777 130 401 Po-Pá 9:00-16:00 (Pauza: 12:00 - 13:00)
Info

Obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na internetových stránkách http://www.eu-nabytek.cz/
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Maggioni Design s.r.o., se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 756, 739 13, IČ: 07179171 a kupujícího.
 3. Reklamované či vrácené zboží je možno zaslat na adresu: Maggioni Design s.r.o. – EU-Nábytek, Planiska 1995, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm nebo na adresu sídla.
 4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
 5. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád dostupný zde: http://www.eu-nabytek.cz/reklamace
 6. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami dává kupující souhlas také s výše uvedeným reklamačním řádem.

 

I. Vymezení pojmů

 1. Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 2. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 3. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

II. Kupní smlouva

1. Zveřejnění zboží v internetovém obchodě prodávajícího není návrhem k

uzavření kupní smlouvy. Toto zveřejnění má charakter výzvy k podávání nabídek.

2. Jakmile kupující učiní v internetovém obchodě prodávajícího

objednávku, podal tímto návrh k uzavření kupní smlouvy a akceptoval tak tyto obchodní podmínky a reklamační řád. Kupujícímu je následně odesláno potvrzení o přijetí objednávky. Toto potvrzení není akceptací návrhu.

Zpravidla do týdne po obdržení návrhu bude kupující prodávajícím kontaktován telefonicky, případně e-mailem, kdy bude návrh kupujícího akceptován, nebo se strany dohodnou na jiném obsahu smlouvy, který následně potvrdí e-mailem.

3. V případě, že se objednávka týká rohové sedačky a nejste si jistí,

který roh správně zvolit do svého interiéru, kontaktujte naši Informační linku na telefonním čísle +420 777 130 400. Umístění rohu se určuje z čelního pohledu.

5. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její

část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

5. U zboží, které není skladem (na objednávku) může prodejce vyžadovat

uhrazení zálohy ve výši 20 % z celkové ceny objednávky vč. dopravy.

Dodací doba je počítána od data přijetí platby a nejsou do ní započítány soboty, neděle a státem uznané svátky. V případě, že kupující následně zruší objednávku, tato slouží k vyrovnání nákladů spojených s následným prodejem zboží dalšímu zákazníkovi.

6. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží v

případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

7. Tolerance - Sedací nábytek je vyroben z masivního dřeva, dřevotřísky, pružin, PUR nebo HR pěny a potahové látky. Jejich vzájemné působení může vydávat různé zvuky, takže občasné praskání dřeva, tření pěny o přilehlé součásti či slyšitelné natažení pružin (popř. jejich doraz) jsou brány za přirozené jevy, které nejsou důvodem k reklamaci.

Také si můžete všimnout, že tvrdost sedu není stejná u všech dílů jedné soupravy. Tvrdost je vždy závislá na velikosti sedací části, konstrukci produktu, příp. přítomnosti rozkládacího mechanismu.

Co se týče rozměrů produktů, ty se nedají měřit přesně a v technických výkresech mají pouze informativní charakter. Je nutné počítat s odchylkou +/- 3%. U výrobků, u nichž polštáře tvoří područku a opěrku zad, může být tato odchylka až +/- 4% (tyto části se po čase slehnou). K rozdílům v rozměrech výšky u jednotlivých elementů složených částí může docházet při nerovném povrchu podlahy. Nerovnost můžete odstranit namontováním podložky mezi spodní část sedací soupravy a nohu (pokud je toto možné).

Na sedačce či pohovce se mohou vytvářet záhyby (řasení), které jsou závislé od tloušťky a tuhosti potahového materiálu. Jemné, méně silné materiály vytvářejí více menších záhybů. Pevné a silné materiály vytvářejí méně záhybů, ale větších. Jelikož potahové materiály se při používání roztahují, je přirozeným jevem, že po čase dojde k roztažení potahové látky a jejímu následnému zvlnění až o 4cm. U sedacích souprav, kde jsou větší plochy potahové látky bez prošívání, může být toto zvlnění viditelnější. Ani toto zvlnění není důvodem k reklamaci.

U každého čalouněného nábytku je vložen vzorek látky pro přesnější odstín a typ konkrétního potahového materiálu. Řiďte se tedy především touto fotografií. 

Vyobrazena barevnost produktu může být také ovlivněna nastavením Vašeho zobrazovacího zařízení (mobilní telefon, displej, tablet apod.)

 

III. Práva z vadného plnění a reklamace, záruka za jakost

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
 2. Při uplatnění práva z vad, je nutno rozlišit, zda kupující ve vztahu k prodávajícímu vystupoval jako podnikatel či spotřebitel.
 3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 4. Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.
 5. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 6. Povinností kupujícího je vadu včas oznámit prodávajícímu, tedy bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.
 7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy

 1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 4. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 5. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou
 6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 1. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 2. Záruka za jakost je prodávajícím poskytnuta pouze, byla-li mezi stranami výslovně písemně sjednána.
 3. Je-li kupujícím spotřebitel uplatní se mimo výše uvedené také zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě:
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 2.  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

To neplatí:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

 1. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.
 2. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 zák. č. 89/2012 Sb., může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil například mechanickým poškozením při sestavování. Proto je nutné v případě vad tuto věc nahlásit neodkladně do tří dnů od převzetí reklamačnímu oddělení a zboží tak již dál nesestavovat.
 3. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 5. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 6. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 8. Není-li ujednáno jinak, pak kupující uplatňuje reklamaci zásadně u prodávajícího. Je-li nezbytné předání reklamovaného zboží prodávajícímu, pak je kupující povinen dopravit osobně nebo zaslat (nikoliv však na dobírku) takové zboží prodávajícímu a následně si jej i vyzvednout. Tím však není dotčeno právo kupujícího v případě uznání reklamace na proplacení nutných výdajů účelně vynaložených při uplatnění oprávněné reklamace.
 9. Prodávající může podnikateli poskytnout záruku za jakost zboží, bude-li tato záruka, jakož i délka jejího trvání stranami výslovně písemně ujednána. Na výrobek zakoupený podnikatelem neplatí klasická 24měsíční záruka. Záruka na zakoupené zboží činí 6 měsíců. Prodejce odpovídá pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí zboží. Kupující podnikatel je povinen si zboží bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady, které lze kontrolou zjistit, bez zbytečného odkladu vytknout.

IV. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
 2. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, může pro odstoupení využít níže uvedený formulář, který zašle nejlépe spolu se zbožím na adresu sídla prodávajícího nebo samostatně na e-mailovou adresu: info@eu-nabytek.cz

                  Odkaz na formulář odstoupení od smlouvy: odstoupeni.docx

 1. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být vráceno ve stavu, v jakém jej spotřebitel převzal.
 2. Odstoupení od smlouvy není možné u zboží na objednávku dle specifických požadavků kupujícího.
 3. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. V případě, že kupující žádá o vrácení peněz v hotovosti, je nutno tuto situaci nahlásit prodávajícímu alespoň jeden den předem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 5. Možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů lze použít pouze v případě smluv uzavíraných mezi podnikatelem a spotřebitelem (osobou jednající mimo rámec podnikatelské činnosti, dle § 419 občanského zákoníku). Podnikatele se tedy možnost vrácení zboží netýká. V rámci podnikatelské činnosti má možnost podnikatel odstoupit pouze v případě, že se na zboží projeví vady, které na něm byly již při převzetí. Dle § 2106 občanského zákoníku má v případě podstatného porušení smlouvy (tedy, pokud by na věci byla vada, která věc znemožňuje využívat ke stanovenému účelu) nárok na odstoupení od smlouvy, dodání nové věci, odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny, dle jeho volby. V případě nepodstatného porušení smlouvy (kdy by bylo možno věc využívat dále stanoveným způsobem - např. drobné estetické vady) by vznikl nárok pouze na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 6. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží na naši adresu si kupující hradí sám.

V. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
 4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

VI. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
 2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

VII. Doprava zboží

 1. V případě, že kupující nemůže zboží vyzvednout ve skladu prodávajícího osobně, bude mu zboží doručeno buď prodávajícím nebo třetí osobou – dopravcem.
 2. Cena dopravy se liší podle ceny objednaného zboží. K ceně dopravy je prodávající oprávněn účtovat také dobírku ve výši 60,-Kč v případě, že nehradí celou částku převodem na účet.
 3. Je-li doprava zprostředkována osobou odlišnou od kupujícího, přechází nebezpeční škody na věci na kupujícího předáním dopravci.
 4. Kupujícímu doporučujeme zboží prohlédnout a překontrolovat ihned po jeho převzetí od dopravce. Svým podpisem přepravního listu (dodacího listu) potvrzujete dodání úplné a nepoškozené zásilky. Je-li zboží poškozeno, je kupující povinen vyžádat po dopravci sepsání protokolu, ve kterém bude poškození komplexně popsáno a obratem nás kontaktujte (telefonicky, písemně na reklamační formulář) a to do 3 dnů (kalendářních) od převzetí zásilky. Poškozené zboží již tak nesestavujte a vyčkejte na řešení reklamace. ZBOŽÍ SI PEČLIVĚ ZKONTROLUJTE PŘÍMO PŘI PŘEVZETÍ !!!

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Prodávající je povinen spotřebitele informovat o subjektu mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Webové stránky ČOI http://www.coi.cz/ Mimosoudní řešení sporů (ADR) je systém, který při řešení sporů umožňuje alternativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní cestou. Návrh na zahájení takového řízení je možno nalézt na výše uvedených webových stránkách ČOI.
 3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 4. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
 5. Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 6. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.01.2023.