Od 6.-14.6. je reklamační oddělení z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřeno. Všechny reklamace budou vyřízeny po tomto datu. Děkujeme za pochopení

+420 777 130 401 Po-Pá 9:00-16:00 (Pauza: 12:00 - 13:00)
Info

Založení reklamace

 
Pracovní doba reklamačního oddělení:
pondělí 9:00 - 15:00
čtvrtek 9:00 - 15:00
(PAUZA: 12:00 - 13:00)
Veškerá komunikace musí probíhat přes tento formulář níže. Děkujeme za pochopení.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, může pro odstoupení využít níže uvedený formulář, který zašle nejlépe spolu se zbožím na adresu sídla prodávajícího nebo samostatně na e-mailovou adresu: eureklamace@seznam.cz. Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde.Reklamaci vytvořete přes formulář níže. Reklamační řád naleznete pod formulářem. Nezapomeňte přes formulář zaslat fotografie (chybějící části zakroužkované v návodu, fotografie poškození apod.) a kopii faktury. Stav již vytvořené reklamace můžete sledovat na stránce stav reklamace.


 
Prosíme o přiložení fotografií o celkové maximální velikosti 100MB ve formátu JPEG nebo PNG

Navrhované řešení Navrhované řešení bude posouzeno a bude k němu přihlíženo, ale ne vždy bude akceptováno. Vybrat můžete i více možností.
Prosíme o přiložení fotografií o celkové maximální velikosti 100MB ve formátu JPEG nebo PNG


Reklamační řád


  1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace"). Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek.
  2. Prodávajícím je Maggioni Design s.r.o., se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 756, 739 13 IČ: 07179171.
  3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  4. Reklamace/oznámení vad může být učiněna prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách prodejce nebo písemně na adrese sídla či skladu prodávajícího a rovněž prostřednictvím kontaktního e-mailu prodávajícího.
  5. Reklamované zboží zasílejte na adresu sídla či na adresu: EU-Nábytek, Planiska 1995, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.

Reklamace učiněná spotřebitelem

Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


ZBOŽÍ SI PEČLIVĚ ZKONTROLUJTE PŘÍMO PŘI PŘEVZETÍ !!!

Svým podpisem přepravního listu (dodacího listu)potvrzujete dodání úplné a nepoškozené zásilky. V případě poškozené zásilky nebo neúplnosti si vyžádejte sepsání zápisu s dopravcem a obratem nás informujte(telefonicky,písemně na reklamační formulář) a to do 3 dnů(kalendářních) od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace týkající se poškození zboží nebude brán zřetel.

Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Vyřízení reklamace

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením atd.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu).

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na některé z provozoven.

Reklamace učiněná podnikatelem

Bylo-li zboží zakoupeno v rámci podnikatelské činnosti, neuplatní se na práva kupujícího z vadného plnění dle ustanovení o ochraně spotřebitele. Kupující, kterým je podnikatel, je oprávněn domáhat se práv z vadného plnění dle obecných ustanovení týkajících se kupní smlouvy zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přijetím obchodních podmínek, jejichž nedílnou součástí je tento reklamační řád, kupující podnikatel souhlasí s vyřízením reklamace do 15-ti dnů ode dne oznámení vady (dnem oznámení vady je den doručení písemného oznámení vady prodávajícímu). Lhůta pro odstranění oprávněně reklamované vady pak činí 90 dnů ode dne oznámení vady. V komplikovanějších případech, kdy není možno bez bližšího zkoumání rozhodnout, zda je reklamace oprávněná či nikoli, se obě uvedené lhůty prodlužují o dobu nezbytně nutnou k posouzení vady. Reklamace (oznámení vad) musí být učiněna písemně.

Prodávající může podnikateli poskytnout záruku za jakost zboží, bude-li tato záruka, jakož i délka jejího trvání stranami výslovně písemně ujednána.

Na výrobek zakoupený podnikatelem neplatí klasická 24měsíční záruka. Záruka na zakoupené zboží činí 6 měsíců. Prodejce odpovídá pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí zboží. Kupující podnikatel je povinen si zboží bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady, které lze kontrolou zjistit, bez zbytečného odkladu vytknout.

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek. Uzavřením Kupní smlouvy zákazník stvrzuje, že se s Reklamačním řádem seznámil a souhlasí s ním.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.